AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽÁKY II. STUPNĚ
27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou verzi manuálu "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 2019/2020". Do tohoto dokumentu je mimo jiné vložena kapitola "Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně", která říká: (citace)
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
- Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
- Socializační aktivity.
- Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
- Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze). - konec citace

Vzhledem k tomuto doporučení a momentální absolutní obsazenosti budovy II. stupně (ul. Školní) žáky
I. stupně (z důvodu kompletní rekonstrukce stropů v budově v ul. Kladenská - budovu převzala 28. 5. stavební firma), umožníme žákům pouze občasná setkání za účelem třídnických hodin (max. 15 žáků najednou) a individuálních konzultací. Účast žáků bude dobrovolná. Informace o termínech a místě konání obdržíte od svých třídních učitelů. Každá třída bude mít vyhrazen jeden den v týdnu.

Žák musí být na toto setkání vybaven rouškou a při prvním vstupu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez tohoto prohlášení nemůže být do školy vpuštěn.
Čestné prohlášení můžete získat tímto způsobem:
1) vytisknete prohlášení z přílohy emailu, který obdržíte od TU, doma jej vyplníte, podepíšete a Vaše dítě jej odevzdá při vstupu do školy s datem daného dne
2) vyzvednete vytištěný formulář prohlášení v kanceláři školy ve Smetanově ulici, doma jej vyplníte a Vaše dítě jej odevzdá vyplněné  při vstupu do školy s datem daného dne.
Formulář si můžete vyzvednout 1. - 3. 6. v době od 8.00 do 10.00. 

Výuka bude nadále probíhat distanční formou. 
Konkrétní informace pro vaši třídu obdržíte emailem od TU.
Při organizaci a hygienickém zajištění pobytu žáků musíme vycházet z dokumentu vydaného MŠMT:
www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 

INFORMACE PRO ŽÁKY, NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠD DO BŘEZNA 2020
Z důvodu uzavření školy od 11. 3. 2020 jsme se dohodli se zřizovatelem na vrácení úplaty za školní družinu ve výši 300 Kč za období duben – červen 2020.

Žákům 1. a 2. ročníku, kteří od září 2020 budou přihlášeni do ŠD, bude částka 300 Kč převedena na období září – listopad 2020.
Těm, kteří již nebudou navštěvovat ŠD, bude poplatek vrácen v září 2020.
Žákům 3. ročníku, kteří od září 2020 nebudou navštěvovat ŠD, bude částka 300 Kč:
a) vrácena na účet v červnu 2020 (pokud platili převodem)
b) vrácena v hotovosti (pokud platili hotově) – zákonní zástupci si vyzvednou částku 300 Kč v kanceláři školy ve dnech 16. a 17. 6. 2020 od 6.30 do 15.30 h - zvoňte na zvonek z ulice Smetanova.

INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ A JEJICH RODIČE
Od 11. 5. je ve školách umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.  Cílem je příprava na přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a týká se pouze žáků, kteří si podali přihlášky na SŠ s maturitou. 
Maximální počet žáků ve skupině je 15, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Výuka probíhá pondělí až čtvrtek, každý den vždy 1,5 h blok matematiky a 1,5 h blok českého jazyka, odděleno velkou přestávkou.
Žáci 9.A jsou v učebně v 1. patře, 9.B ve 2. patře v budově v ul. Školní. Je zakázán pohyb žáků mezi oběma patry. Takto bude výuka probíhat po dobu 4 týdnů, do 4. 6. 
8. 6. se konají přijímací zkoušky. Poté pokračují žáci v distanční výuce opět ze všech předmětů.
V týdnech výuky (11. 5. - 4. 6.) mají tito žáci nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.
Rozpis vstupu do školy a hygienická pravidla a opatření obdržel osobně každý žák a každý zákonný zástupce od třídního učitele.
V případě nepřítomnosti žáka jej musí zákonný zástupce omluvit TU nejpozději do 3 dnů.
Při organizaci a hygienickém zajištění pobytu žáků musíme vycházet z dokumentu vydaného MŠMT:
www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

INFORMACE PRO ŽÁKY I. STUPNĚ A JEJICH RODIČE
Od 25. 5. je ve školách umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Do výuky se přihlásilo celkem 201 žáků, kteří jsou rozděleni do 15ti skupin - informace o umístění dítěte do konkrétní skupiny obdrželi rodiče od třídních učitelů.
Personální pokrytí těchto skupin jsme se snažili zajistit TU alespoň na 3 vyučovací dny v týdnu, ve zbylých dnech budou s dětmi pracovat ostatní pedagogičtí pracovníci dle pokynů TU.
Vzhledem k havarijnímu stavu stropu 2. patra budovy v ul. Kladenská bude výuka skupin žáků z 1. - 3. tříd probíhat v budově v ul. Školní, pouze 1.A dočasně v keramické dílně - budova v ul. Žižkova. Celý strop musí být stržen a tato rekonstrukce včetně vystěhování celé budovy a jejího následného nastěhování je plánována na 3 měsíce tak, aby 1. 9. 2020 mohla začít bezproblémově výuka v dalším šk. roce. 
Zároveň bude pokračovat distanční výuka nepřihlášených žáků.
Vyučování bude probíhat v dopoledních hodinách do 11.40 - 4 vyučovací hodiny, v 5. třídách do 12.00. Ranní vstup do školy bude 7.40 - 7.55, přesný rozpis pro svoji skupinu obdrželi rodiče od svého TU. Prosíme, dodržujte časy příchodu, vzhledem k velkému počtu dětí jsme se je snažili upravit tak, aby se žáci co nejméně kumulovali před školou.
Odpolední pobyt žáků 1. - 3. tříd (dle nahlášeného zájmu) zajišťujeme do 16.00 v budově v ul. Školní. O systému vyzvedávání vás bude informovat vedoucí ŠD.
Ranní družina fungovat nebude.
Školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických opatřeních a v omezeném počtu sedících žáků (zachovávání min. 1,5 m rozestupů mezi strávníky i mezi žáky ve frontě na oběd). Přihlášení žáci mají nárok na dotovaný oběd ve ŠJ. Odpolední skupiny odvádí do ŠJ příslušný dozor, ostatní žáci odcházejí na oběd sami.
Při prvním vstupu do školy předložil zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými byl seznámen v den nástupu do školy přítomným pedagogem. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. Dbáme o bezpečí všech žáků!
V případě nepřítomnosti žáka jej musí zákonný zástupce omluvit TU nejpozději do 3 dnů.
Při organizaci a hygienickém zajištění pobytu žáků musíme vycházet z dokumentu vydaného MŠMT:
www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

RODIČE ŽÁKŮ DO 13 LET MAJÍ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY
Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření škol" máme k dispozici ve škole a budeme jej vystavovat zákonným zástupcům v kanceláři školy v ul. Smetanova.  Vyplněný tiskopis předávají pojištěnci svému zaměstnavateli POUZE NA ZAČÁTKU PÉČE.
Potvrzení si můžete vyzvednout každé PO, ÚT a ST 8.00 – 10.00 v budově v ul. Smetanova - zvoňte u dveří.
Aktuální a podrobnější informace najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení: www.cssz.cz.

SBĚR POMERANČOVÉ a CITRONOVÉ KŮRY
Byl ukončen 1. 4. 2020 a kůra odvezena společností LEROS.
V tomto šk. roce již nebude vybírána.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Byl plánovaný na duben 2020, ale byl zrušen.
V tomto šk. roce se již neuskuteční.

SBĚR UMĚLOHMOTNÝCH VÍČEK
Bude pro tento šk. rok ukončen 29. 5. 2020.
Pokud máte víčka ještě doma, můžete je přinést vždy v PO, ÚT nebo ST od 8.00 do 10.00 do budovy v ul. Smetanova. Zde zazvoníte na zvonek. 
Poté budou víčka odvezena a vybírána zase až v dalším šk. roce. 

ŠKOLNÍ PLES
Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni zrušit školní ples v termínu 14. 3., i v náhradním termínu 23. 5.
Nový, podzimní, termín pro konání školního plesu je 7. 11. 2020, v Občanské záložně.

Kdo nebude moci, lístky samozřejmě vrátíme. Jakou formou, Vás budeme informovat.
K prodeji je ještě malé množství lístků, v případě zájmu se informujte u paní učitelky Pavlíkové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

ZÁJEZD DO FRANCIE 23. - 29. 5. 2020 
Byl zrušen.
Vybrané peníze jsou vraceny rodičům bezhotovostně na poskytnutá čísla účtů.
Budeme se snažit zorganizovat zájezd ve stejném rozsahu na jaře v příštím šk. roce.

ZÁJEZD DO LEGOLANDU 30. 5. 2020
Byl zrušen.
Vybrané peníze jsou vraceny rodičům.
Budeme se snažit zorganizovat stejný zájezd na jaře v příštím šk. roce.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA K DISPOZICI
Protože nastalá situace není pro nikoho jednoduchá, můžete kdykoliv kontaktovat naši školní psycholožku.
Je k dispozici našim dětem i rodičům na t. č. 603 113 759.

PODĚKOVÁNÍ
Tato zvláštní doba nás zaskočila všechny nepřipravené. Nepřipravené na několik měsíců distanční výuky. Doslova ze dne na den jsme museli všichni: učitelé, žáci i rodiče, změnit svůj přístup ke vzdělávání. Začátek byl dost těžký pro nás všechny. Dnes snad mohu říci, že jsme se s tím (alespoň většina z nás, každý, kdo se aspoň trochu snažil) nějak rozumně vypořádali. A za to bych Vám všem chtěla poděkovat. Rodičům za to, že nás v tom nenechali. Pomáhají svým dětem, učí se s nimi, instalují aplikace, komunikují s námi. Jsme Vám za to velmi vděční, nezvládlo by se to bez Vás! Většině našich žáků za to, že se v rámci svých možností snaží, pochopili, že nemají jen tři měsíce prázdnin navíc a říkají nám, že už by se chtěli vrátit do školy zpět. A to nás moc těší. A všem svým učitelům za snahu, najít rozumnou míru učiva s rozumnou mírou zátěže pro žáky i rodiče. Uvědomuji si, jak je to pro ně těžké a časově náročné.
Zažíváme dobu, kdy jsme se něco nového museli naučit všichni. A všechny nás to někam posunulo, a to je aspoň trochu pozitivní na dnešní době. Zjistili jsme, že to společně zvládneme, i když to někdy bolí.
Ještě jednou Vám všem za to děkuji a přeji Vám pevné nervy, hodně zdraví a zdravý nadhled.
Magda Pacáková, ŘŠ

Vážení rodiče,
od II. pololetí jsme přešli v 5. - 9. třídách na elektronické ŽK

Návod na spuštění a používání aplikace najdete ZDE.
Pokud jste si ještě nevyzvedli přístupové údaje Vašeho dítěte, domluvte si s TU termín, který Vám vyhovuje. 
Přístupové údaje není možné sdělit jinou cestou, než zákonnému zástupci osobně (GDPR).
Veškerá další korespondence – omlouvání žáků, změny v rozvrhu hodin, výběr peněz… bude zatím stále probíhat v listinné podobě přes ŽK.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte našeho ICT správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že používání této aplikace bude i pro Vás přínosné a děkujeme Vám za spolupráci. 

Informace o systému vyzvedávání žáků ze ŠD najdete v  záložce Školní družina.