Projektové dny

 • Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních dekorací
 • Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko" - 27. 3. 2024
  Tyto dva projekty se střídají (v každém školním roce je pouze jeden).

I. stupeň        

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý I. st., 15. a 16. 11. 2023
 • Dvoudenní projekt pro celý I. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné,
  ve šk. roce 2023/24 "Letní olympijské hry ZŠ Smetanova"
 • Den dětí - v termínu kolem 1. 6. 2024, den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně

II. stupeň

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý II. st., 19. 10. 2023
 • Vícedenní projekt pro celý II. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné,
  na šk. rok 2023/24 "Napříč staletími"
 • Sportovní den - červen 2024 (po závěrečné pdg. radě), celý den věnován sportovním a soutěžním aktivitám

Školní družina

 • Tajemství školní zahrady
  Cílem projektu je dát žákům možnost a příležitost hravě objevovat přírodu ve všech ročních obdobích. Takto si uvědomí proměny přírody v měřítku jednoho roku a zachytí je. Zároveň chceme prací v týmech posílit kamarádské a mezilidské vztahy mezi žáky jednotlivých tříd i ročníků. Výstupem bude sešitek pro zaznamenávání jednotlivých pozorování, poznatků a pokusů.

Ročníkové projekty  (vždy jednodenní)

 • 1. ročník: Máme rádi zvířata
 • 2. ročník: Svět pohádek
 • 3. ročník: Já člověk
 • 4. ročník: Já a můj domov
 • 5. ročník: Putujeme po Evropě
 • 6. ročník: Poznáváme se navzájem - zaměřeno na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech
 • 7. ročník: Lyžařský výcvik
 • 8. ročník: Vyber si své povolání
 • 9. ročník: Loučíme se se školou

Další pravidelné akce

Netradiční zahájení školního roku pro prvňáčky - jízda v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L.

Plavání pro 2. a 3. ročník - tyto třídy absolvují kurzy plavání (10 lekcí po 2 hodinách v každém ročníku) v pardubickém bazénu. Plavání je od šk. roku 2017/18 dle rozhodnutí MŠMT povinné.

Podzimní a jarní sběr papíru 

"U školy snad straší?!" - podzimní strašidelná procházka parkem u budovy I. stupně, připravená pro předškoláky a malé školáky, vždy ve stejném školním roce jako Velikonoční jarmark (střídá se s Adventní sobotou)

Adventní sobota - děti si mohou v dílnách  za pomoci učitelů, rodičů nebo prarodičů vyrobit adventní a vánoční dekorace (realizace ob rok, střídá se s Velikonočním jarmarkem)

Burza středních škol - aula v budově v ul. Školní - vždy v lednu v době Informačního dnu

Lyžařský výcvik - pro žáky 7. a vyšších ročníků, doprava hrazena z výnosu sběru starého papíru

Dílničky pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy a výtvarným tvořením, přesné termíny na záložce Pro předškoláky

Den otevřených dveří v budově I. stupně v ul. Kladenská, únor

Zápis do 1. tříd - 19. 4. 2024

Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku - pro žáky I. stupně

Třídní schůzka rodičů předškoláků - vždy konec června, 16.00

Rozloučení s vycházejícími žáky - slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tříd - vždy konec června, 16.00, kino Přelouč

Návštěva divadla - jednou za školní rok navštíví všechny třídy vybrané vhodné představení ve VČD v Pardubicích nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové, doprava bude dětem hrazena z prostředků Klubu přátel školy (vyjma 9. tříd, které navštíví divadlo nebo muzikál v Praze)

Návštěva kina - při příležitosti závěru kalendářního roku, závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce navštíví oba stupně filmové představení v místním kině

Technohrátky, Zdravohrátky - zapojení žáků 8. a 9. tříd do návštěv SŠ a SOU v rámci posílení zájmu žáků o výběr technických (zdravotnických) škol, organizuje Pardubický kraj

Charitativní akce - Tříkrálová sbírka, Český den proti rakovině a další dle situace a nabídky

Preventivní programy - realizované většinou externisty (ACET, Semiramis) - II. stupeň

Zájmové kroužky - široká nabídka, konkrétní přehled v záložce Zájmové kroužky

Městská knihovna - návštěva programů a besed, připravených pracovnicemi MK, vždy pro konkrétní ročník

Nocování ve škole - organizuje třídní učitel, většinou na I. stupni

Projekt Veselé zoubky - zapojení žáků 1. tříd do celorepublikového projektu

Sběr pomerančové kůry - probíhá od listopadu do dubna na celé škole

Školní knihovna - v budově I. i II. stupně otevřena pro žáky jednou týdně, půjčovné zdarma, každý rok dokupovány nové tituly

Logopedická náprava - logopedické asistentky pracují individuálně s dětmi s poruchami řeči

Akce "školní mléko" - zdarma dvakrát za měsíc neochucené mléko (jogurt nebo termizovaný sýr) žákům I. stupně

Ovoce a zelenina do škol - žáci I. stupně dostávají jednou za 14 dní zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy

"Prevence na 1. místě" - v rámci této akce Městská policie Přelouč pořádá besedy se žáky každé třídy na vybraná témata

Valentýnské srdíčko - výtvarná celoškolní soutěž

Velikonoční vajíčko - výtvarná celoškolní soutěž, vždy je součástí Velikonočního jarmarku

Pěvecká, recitační a přírodovědná soutěž - probíhá na každém stupni, vítězové postupují do okresního kola

Akce školního sportovního klubu
- sportovní turnaje mezi třídami
- hledáme největšího "šplhouna" v rámci Tv - ročníkové soutěže
- T-Mobile běh I. stupeň
- "Koláček" - cyklistický závod pro I. st.
- Den dětí I. st.
- Sportovní den II. stupeň
- návštěva kuželny všemi ročníky II. stupně
- účast v okrskových kolech - florbal, vybíjená, kopaná, odbíjená, basketbal, nohejbal...
- účast v okresních (krajských) kolech (pokud postoupíme)
- účast na McDonald´s Cupu - I. stupeň
- účast na dalších sportovních akcích dle nabídky