Dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0005417
Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Prioritní osa: PO 2 – Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury
Číslo výzvy: 02_22_002
Doba realizace: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025
Rozpočet projektu celkem: 2 479 744,00 Kč (hrazeno s finanční podporou EU)
Naše škola čerpá následující šablony: 1.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

                                                             1.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

                                                     1.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

                                                     1.II/5 Kariérový poradce - personální podpora ZŠ

                                                             1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský nám byl schválen projekt "JAK pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací  2 479 744,00 Kč.
Cílem tohoto projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019955
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Rozpočet projektu celkem: 1 012 168,00 Kč (hrazeno s finanční podporou EU)
Naše škola čerpá následující šablony: 3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
                                                             3.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
                                                             3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Šablony III pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací  1 012 168,00 Kč.
Cílem tohoto projektu je personálního posílení škol, v našem případě o školní asistentky a školní psycholožku. Jejich zařazením do chodu školy by mělo dojít ke zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Povinnou aktivitou je Projektový den ve výuce. Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků v oblasti kariérového poradenství.

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně do klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Podpora polytechnického vzdělávání
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  4. Rozvoj kariérového poradenství
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Plakát k projektu ZDE.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013740
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Rozpočet projektu celkem: 1 766 906,00 Kč (hrazeno s finanční podporou EU)
Naše škola čerpala následující šablony: 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
                                                                2.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
                                                                2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
                                                                2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
                                                                2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
                                                                2.V/9 Nové metody vzdělávání ve ŠD
                                                                2.V/12 Projektový den ve ŠD

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Personální podpora pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací 1 766 906 Kč.
Cílem tohoto projektu byl osobnostně profesní růst pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále možnost personálního posílení škol, v našem případě o dvě školní asistentky, školní psycholožku a kariérového poradce, a v neposlední řadě zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Pro tento účel fungovaly ve škole po dobu trvání projektu (dva roky) zdarma čtyři doučovací kroužky.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005308
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Rozpočet projektu celkem: 336 420,00 Kč
Naše škola čerpala následující šablonu: II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Školní psycholog pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací 336 420 Kč. Z projektu byla financována činnost školní psycholožky na škole na poloviční úvazek ve šk. roce 2018/19.

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Od školního roku 2016/2017 byla naše škola roky zapojena do projektu EU s názvem Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji jako partner CCV Pardubice. Projekt byl realizován tři roky.
Cílem projektu bylo zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy.
V rámci projektu mělo dojít k zlepšování výsledků vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,  vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb; dále zajištění systému podpory vzdělávání nadaných žáků a vytváření lepších podmínek pro smysluplné využití volného času žáků. Nedílnou součástí projektových aktivit byl další rozvoj, vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků přímo v prostředí školy.

Jednotlivé aktivity byly realizovány v rámci dvou modulů:

1) Prevence školní neúspěšnosti

Do prvního modulu byly zařazeny tyto aktivity:

  • realizace dvanácti zájmových kroužků, vedených pro žáky zdarma, po dobu tří let
  • podpora školních poradenských pracovišť (po dobu dvou let byla ve škole z projektu financována školní psycholožka na poloviční úvazek a po dobu tří let dvě školní asistentky).

2) Rozvoj pedagogických pracovníků

Druhý modul zahrnoval DVPP a metodickou podporu pracovníků školy, semináře a kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů, supervize, zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)

Doba realizace: 1. 12. 2014 - 31. 7. 2015
Ve školním roce 2014/15 jsme se jako partner NIDV zapojili do projektu  ICDV.  
Základním cílem projektu byl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na škole prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Dalším motivátorem byla možnost vybavit učitele vlastním dotykovým zařízením. 
Do projektu bylo zapojeno 20 pedagogů. V rámci projektu jsme pořídili 20 tabletů zn. Colorovo s OS Windows 8,
20 licencí MS Office 2013, 20 licencí AVG Antivirus Business. 
Každý zapojený pedagog individuálně prošel kurzy LSM ICDV. Dále se zúčastnil společně organizovaných školení a školení zaměřených na oborové aktivity.

Podpora přírodovědných a technických předmětů

Doba realizace: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015
Ve školním roce 2013/2014  a 2014/2015 se škola zapojila jako partner Gy a SOŠ v Přelouči do projektu EU "Podpora přírodovědných a technických předmětů". Projekt byl dvouletý. Jeho cílem bylo podpořit výuku přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu Gy a SOŠ postupně vybudovala a zmodernizovala nové učebny, dílny a laboratoře, které vybavila novými pomůckami. Žáci ZŠ měli možnost tyto učebny sdílet v rámci výukových bloků s tematickým zaměřením na přírodovědné a technické obory. Dále měli možnost navštěvovat kroužek technických dovedností v dílnách grafiků a tiskařů při Gy a SOŠ Přelouč.
Výuka v odborných učebnách a laboratořích Gy a SOŠ byla pro naše žáky ve čtyřhodinových výukových blocích a výuka v dílnách grafiků a tiskařů v pětihodinových blocích. Zúčastnili se jí žáci 7. – 9. tříd.
Pro žáky 6. - 9. ročníků byly v rámci projektu uspořádány exkurze zaměřené na aktuálně probírané učivo v předmětech přírodopis a fyzika. 

EU - Peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2478
Název operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba realizace: 1. 7. 2011 – 31. 12. 2013
Rozpočet projektu celkem: 1 989 357,00 Kč
Naše škola byla zapojena do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projektem s názvem "Nová škola sobě".
Celý projekt byl na naší škole spuštěn 1. 7. 2011, jeho celková délka byla 30 měsíců, ukončen byl tedy 31. 12. 2013. V rámci tohoto projektu obdržela škola částku 1 989 357 Kč, z které byla zařízena a vybavena nová počítačová učebna s 24 notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem, učebna fyziky notebookem a dataprojektorem, dále vybaveny tři kmenové třídy na I. stupni a jedna učebna na II. stupni interaktivními dataprojektory a nová aula vybavena třemi notebooky a jedním dataprojektorem. Ze zbývajících peněz byly nakoupeny sady učebnic, dofinancovány drobné další vzdělávací materiály a pomůcky a zaplaceno několik DVPP.