EU peníze školám

Naše škola byla zapojena do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projektem s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2478 pod názvem Nová škola sobě.
Celý projekt byl na naší škole spuštěn 1. 7. 2011, jeho celková délka byla 30 měsíců, ukončen byl tedy 31. 12. 2013. V rámci tohoto projektu obdržela škola částku 1 989 357 Kč, z které byla zařízena a vybavena nová počítačová učebna s 24 notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem, učebna fyziky notebookem a dataprojektorem, dále vybaveny tři kmenové třídy na I. stupni a jedna učebna na II. stupni interaktivními dataprojektory a nová aula vybavena třemi notebooky a jedním dataprojektorem. Ze zbývajících peněz byly nakoupeny sady učebnic, dofinancovány drobné další vzdělávací materiály a pomůcky a zaplaceno několik DVPP.

 

Podpora přírodovědných a technických předmětů

Ve školním roce 2013/2014  a 2014/2015 se škola zapojila jako partner Gy a SOŠ v Přelouči do projektu EU „Podpora přírodovědných a technických předmětů“. Projekt byl dvouletý. Jeho cílem bylo podpořit výuku přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu Gy a SOŠ postupně vybudovala a zmodernizovala nové učebny, dílny a laboratoře, které vybavila novými pomůckami. Žáci ZŠ měli možnost tyto učebny sdílet v rámci výukových bloků s tematickým zaměřením na přírodovědné a technické obory. Dále měli možnost navštěvovat kroužek technických dovedností v dílnách grafiků a tiskařů při Gy a SOŠ Přelouč.
Výuka v odborných učebnách a laboratořích Gy a SOŠ byla pro naše žáky ve čtyřhodinových výukových blocích a výuka v dílnách grafiků a tiskařů v pětihodinových blocích. Zúčastnili se jí žáci 7. – 9. tříd.
Pro žáky 6. - 9. ročníků byly v rámci projektu uspořádány exkurze zaměřené na aktuálně probírané učivo v předmětech přírodopis a fyzika. 
V letošním šk. roce je projekt ve fázi udržitelnosti, tzn., že žáci 7. - 9. tříd navštíví laboratoře gymnázia (ve dvouhodinových blocích zde konají laboratorní práce z Bi, F, Ch) nebo dílny grafiků SOŠ, kde se seznamují s grafickými programy zde vyučovanými.

 

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)

Ve školním roce 2014/15 jsme se jako partner NIDV zapojili do projektu  ICDV. V naší škole byl projekt realizován v období od 1. 12. 2014 do 31. 7. 2015. 
Základním cílem projektu byl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na škole prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Dalším motivátorem byla možnost vybavit učitele vlastním dotykovým zařízením. 
Do projektu bylo zapojeno 20 pedagogů. V rámci projektu jsme pořídili 20 tabletů zn. Colorovo s OS Windows 8, 20 licencí MS Office 2013, 20 licencí AVG Antivirus Business. 
Každý zapojený pedagog individuálně prošel kurzy LSM ICDV. Dále se zúčastnil společně organizovaných školení a školení zaměřených na oborové aktivity.
V letošním šk. roce je projekt ve fázi udržitelnosti a plánovaných kontrol na místě.

 

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Od školního roku 2016/2017 je naše škola zapojena do projektu EU s názvem Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji jako partner CCV Pardubice. Projekt bude realizován tři roky.
Cílem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy.
V rámci projektu by mělo dojít k zlepšování výsledků vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,  vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb; dále zajištění systému podpory vzdělávání nadaných žáků a vytváření lepších podmínek pro smysluplné využití volného času žáků. Nedílnou součástí projektových aktivit bude další rozvoj, vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků přímo v prostředí školy.

Jednotlivé aktivity budou realizovány v rámci dvou modulů:

1) Prevence školní neúspěšnosti

Do prvního modulu jsou zařazeny tyto aktivity:

  • programy zaměřené na usnadnění přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání (sem patří například realizace zájmových kroužků na podporu rozvoje klíčových gramotností nebo doučování)
  • podpora školních poradenských pracovišť (po dobu 24 měsíců bude na škole financována školní psycholožka a po dobu 36 měsíců dvě školní asistentky).

2) Rozvoj pedagogických pracovníků

Druhý modul zahrnuje DVPP a metodickou podporu pracovníků školy, semináře a kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů, supervize, zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

Více informací ZDE.

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005308
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Rozpočet projektu celkem: 336 420,00 Kč
Naše škola se zapojila do šablony: II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Školní psycholog pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací 336 420 Kč. Z projektu bude financována činnost školní psycholožky na škole na poloviční úvazek.