Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013740
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Rozpočet projektu celkem: 1 766 906,00 Kč (hrazeno s finanční podporou EU)
Naše škola čerpá následující šablony: 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
                                                             2.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
                                                             2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
                                                             2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
                                                             2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
                                                             2.V/9 Nové metody vzdělávání ve ŠD
                                                             2.V/12 Projektový den ve ŠD

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Personální podpora pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací 1 766 906 Kč.
Cílem tohoto projektu je osobnostně profesní růst pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále možnost personálního posílení škol, v našem případě o dvě školní asistentky, školní psycholožku a kariérového poradce, a v neposlední řadě zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Pro tento účel budou po dobu trvání projektu (dva roky) fungovat ve škole zdarma čtyři doučovací kroužky.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005308
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Rozpočet projektu celkem: 336 420,00 Kč
Naše škola se zapojila do šablony: II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nám byl schválen projekt "Školní psycholog pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509" s finanční dotací 336 420 Kč. Z projektu byla financována činnost školní psycholožky na škole na poloviční úvazek ve šk. roce 2018/19.

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Od školního roku 2016/2017 byla naše škola roky zapojena do projektu EU s názvem Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji jako partner CCV Pardubice. Projekt byl realizován tři roky.
Cílem projektu bylo zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy.
V rámci projektu mělo dojít k zlepšování výsledků vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,  vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb; dále zajištění systému podpory vzdělávání nadaných žáků a vytváření lepších podmínek pro smysluplné využití volného času žáků. Nedílnou součástí projektových aktivit byl další rozvoj, vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků přímo v prostředí školy.

Jednotlivé aktivity byly realizovány v rámci dvou modulů:

1) Prevence školní neúspěšnosti

Do prvního modulu byly zařazeny tyto aktivity:

  • realizace dvanácti zájmových kroužků, vedených pro žáky zdarma, po dobu tří let
  • podpora školních poradenských pracovišť (po dobu dvou let byla ve škole z projektu financována školní psycholožka na poloviční úvazek a po dobu tří let dvě školní asistentky).

2) Rozvoj pedagogických pracovníků

Druhý modul zahrnoval DVPP a metodickou podporu pracovníků školy, semináře a kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů, supervize, zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)

Doba realizace: 1. 12. 2014 - 31. 7. 2015
Ve školním roce 2014/15 jsme se jako partner NIDV zapojili do projektu  ICDV.  
Základním cílem projektu byl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na škole prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Dalším motivátorem byla možnost vybavit učitele vlastním dotykovým zařízením. 
Do projektu bylo zapojeno 20 pedagogů. V rámci projektu jsme pořídili 20 tabletů zn. Colorovo s OS Windows 8,
20 licencí MS Office 2013, 20 licencí AVG Antivirus Business. 
Každý zapojený pedagog individuálně prošel kurzy LSM ICDV. Dále se zúčastnil společně organizovaných školení a školení zaměřených na oborové aktivity.

Podpora přírodovědných a technických předmětů

Doba realizace: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015
Ve školním roce 2013/2014  a 2014/2015 se škola zapojila jako partner Gy a SOŠ v Přelouči do projektu EU "Podpora přírodovědných a technických předmětů". Projekt byl dvouletý. Jeho cílem bylo podpořit výuku přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu Gy a SOŠ postupně vybudovala a zmodernizovala nové učebny, dílny a laboratoře, které vybavila novými pomůckami. Žáci ZŠ měli možnost tyto učebny sdílet v rámci výukových bloků s tematickým zaměřením na přírodovědné a technické obory. Dále měli možnost navštěvovat kroužek technických dovedností v dílnách grafiků a tiskařů při Gy a SOŠ Přelouč.
Výuka v odborných učebnách a laboratořích Gy a SOŠ byla pro naše žáky ve čtyřhodinových výukových blocích a výuka v dílnách grafiků a tiskařů v pětihodinových blocích. Zúčastnili se jí žáci 7. – 9. tříd.
Pro žáky 6. - 9. ročníků byly v rámci projektu uspořádány exkurze zaměřené na aktuálně probírané učivo v předmětech přírodopis a fyzika. 

EU - Peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2478
Název operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba realizace: 1. 7. 2011 – 31. 12. 2013
Rozpočet projektu celkem: 1 989 357,00 Kč
Naše škola byla zapojena do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projektem s názvem "Nová škola sobě".
Celý projekt byl na naší škole spuštěn 1. 7. 2011, jeho celková délka byla 30 měsíců, ukončen byl tedy 31. 12. 2013. V rámci tohoto projektu obdržela škola částku 1 989 357 Kč, z které byla zařízena a vybavena nová počítačová učebna s 24 notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem, učebna fyziky notebookem a dataprojektorem, dále vybaveny tři kmenové třídy na I. stupni a jedna učebna na II. stupni interaktivními dataprojektory a nová aula vybavena třemi notebooky a jedním dataprojektorem. Ze zbývajících peněz byly nakoupeny sady učebnic, dofinancovány drobné další vzdělávací materiály a pomůcky a zaplaceno několik DVPP.