Školní učební plán I. stupeň

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

celkem

DČD

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

10

8

7

7

41

8

Cizí jazyk

0

0

3

3

3

9

 

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

5

25

5

Informatika

Informatika

0

0

0

1

1

2

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

0

0

7

3

Přírodověda

0

0

0

1

2

3

Vlastivěda

0

0

0

2

2

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

 

Týdenní dotace

21

22

24

25

26

118

16

 

Školní učební plán II. stupeň

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

celkem

DČD

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4

4

5

5

18

3

Cizí jazyk (anglický)

3

3

3

3

12

 

Další cizí jazyk
(německý nebo ruský)

0

2

2

2

6

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

4

5

18

3

Informatika

Informatika

1

1

1

1

4

 

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

1

2

7

2

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Finanční gramotnost

0

0

1

0

1

Člověk a příroda

Fyzika

1

2

2

2

7

5

Chemie

0

0

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

1

2

2

7

Umění a kultura

Hudební výchova

2

1

0

1

4

 

Výtvarná výchova

2

1

1

1

5

 

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1

1

0

3

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

4

1

Volitelné předměty

Volitelné předměty

0

1

1

1

3

3

 

Týdenní dotace

28

30

32

32

122

18

 

Poznámky k učebnímu plánu

DČD – disponibilní časová dotace

Volitelné předměty

            Volitelné předměty jsou nabízeny v 7., 8. a 9. ročníku II. stupně. Tyto hodiny byly vzaty z disponibilní časové dotace. Každý rok nabízíme předměty s ohledem na momentální personální situaci a zájem žáků. Tzn., že ne všechny z uvedených volitelných předmětů jsou každý rok nabízeny.
 

Volitelný předmět

ročník

časová dotace

Seminář ze společensko-vědních předmětů

7. - 9.

1

Konverzace v anglickém jazyce

7. - 9.

1

Chemicko-biologická praktika

8., 9.

1

Kulturně společenský seminář

7., 8.

1

Sportovní hry

7. - 9.

1

Literárně dramatický seminář

7. - 9.

1

Seminář ze zeměpisu

7. - 9.

1

Výtvarné umění

7. - 9.

1

Informatika

7. - 9.

1

Seminář z matematiky

7. - 9.

1

Seminář z českého jazyka

7. - 9.

1

Finanční gramotnost

9.

1

Přírodovědná praktika

7. - 9.

1

Mediální výchova

7. - 8.

1